Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

smutnomi
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer

May 17 2015

May 16 2015

smutnomi
4890 ac91 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
smutnomi
smutnomi
1614 bee2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viasilence89 silence89
smutnomi
9081 6da1 390
Reposted fromnightmarish nightmarish viateaholic teaholic
smutnomi
7927 2f32 390
Reposted fromfelicka felicka viamr-absentia mr-absentia
smutnomi
9717 4ad2 390
Reposted fromreckon reckon viamr-absentia mr-absentia
smutnomi
5719 be8b 390
Reposted fromherr-samsa herr-samsa viamr-absentia mr-absentia
7182 8b48 390
Reposted fromasika asika viamr-absentia mr-absentia
smutnomi
smutnomi

May 13 2015

5859 bb32 390

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

smutnomi
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viamdjg mdjg
3022 9e2f 390
Reposted fromget-fit get-fit viasilence89 silence89
0828 894e 390

by Gabi

Reposted fromget-fit get-fit viasilence89 silence89

May 12 2015

smutnomi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl